Có 1 kết quả:

tang gian bộc thượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Tang bộc 桑濮.