Có 1 kết quả:

kết cao

1/1

kết cao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái tời trên mặt giếng để kéo nước

Từ điển trích dẫn

1. Guồng nước. § Con quay đặt ở trên mặt giếng để kéo nước lên cho dễ.

Một số bài thơ có sử dụng