Có 1 kết quả:

sa la

1/1

sa la

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây sa la (sinh ở nước Lưu Cầu)

Một số bài thơ có sử dụng