Có 1 kết quả:

dũng quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái quần như cái thùng, tức cái váy.