Có 1 kết quả:

lương viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lương Hiếu vương 梁孝王 đời Hán có một cái vườn rất đẹp ở huyện Khai Phong 開封 gọi là “Lương Viên” 梁園 để đón tiếp tân khách. Có câu ngạn ngữ: “Lương Viên tuy hảo, bất thị cửu luyến chi gia” 梁園雖好, 不是久戀之家 Lương Viên dù đẹp, đâu phải nhà ta mà quyến luyến lâu ngày.
2. Kịch trường.

Một số bài thơ có sử dụng