Có 1 kết quả:

bái đa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một giống cây lớn, gỗ tốt.