Có 1 kết quả:

điều lệ

1/1

điều lệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

điều lệ, quy tắc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc được chia thành từng phần rõ rệt.