Có 1 kết quả:

điều khoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một vấn đề nhỏ trong vấn đề lớn — Một phần nhỏ trong một đạo luật, một hiệp ước.