Có 1 kết quả:

điều khoản

1/1

điều khoản

phồn thể

Từ điển phổ thông

điều khoản trong một hiệp ước