Có 1 kết quả:

điều trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày tỏ vấn đề theo từng phần rõ ràng. Nói rõ theo thứ tự.