Có 1 kết quả:

mộng mị

1/1

mộng mị

giản thể

Từ điển phổ thông

mộng mị, ngủ mơ

Một số bài thơ có sử dụng