Có 1 kết quả:

mộng ảo

1/1

mộng ảo

giản thể

Từ điển phổ thông

ảo tưởng, ảo cảnh