Có 1 kết quả:

sơ bí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lược thưa để chải tóc, và lược dày để chải đầu bắt chí ( chấy ).