Có 1 kết quả:

phạm thiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong kinh Phật gọi ba bậc cao nhất trong tam sắc giới là “Phạm thiên” 梵天. Trong đó có: “Phạm chúng thiên” 梵眾天, “Phạm phụ thiên” 梵輔天 và “Đại Phạm thiên” 大梵天. Cũng phiếm chỉ “sắc giới chư thiên” 色界諸天. ◇Bách dụ kinh 百喻經: “Nhữ kim đương tín ngã ngữ, tu chư khổ hạnh, đầu nham phó hỏa, xả thị thân dĩ, đương sanh Phạm thiên, trường thụ khoái lạc” 汝今當信我語, 修諸苦行, 投巖赴火, 捨是身已, 當生梵天, 長受快樂 (Bần nhân thiêu thô hạt y dụ 貧人燒粗褐衣喻).
2. Chỉ một thần chủ trong “Bà-la-môn giáo” 婆羅門教, “Ấn Độ giáo” 印度教. Tức là thần sáng tạo.