Có 1 kết quả:

phạn tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ viết của người Ấn Độ thời cổ.