Có 1 kết quả:

phạn chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các tu sĩ đạo Phật. Cũng như: Tăng chúng.