Có 1 kết quả:

kiểm tra

1/1

kiểm tra

giản thể

Từ điển phổ thông

kiểm tra, xem xét, khám xét