Có 1 kết quả:

khí thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vợ bị chồng bỏ. Như Khí phụ 棄婦.