Có 1 kết quả:

khí thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem chém rồi bỏ xác ngoài chợ. Một hình phạt thời xưa.