Có 1 kết quả:

miên bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vải dệt bằng sợi bông.