Có 1 kết quả:

miên áo

1/1

miên áo

phồn thể

Từ điển phổ thông

áo bông