Có 1 kết quả:

bổng lưu

1/1

bổng lưu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lân tinh