Có 1 kết quả:

tông sắc

1/1

tông sắc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

màu nâu giống của cây cọ