Có 1 kết quả:

tông lư

1/1

tông lư

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây cọ