Có 1 kết quả:

cức địa cức thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gai trời gai đất, ý nói khắp nơi đều loạn lạc chông gai.