Có 1 kết quả:

cức bì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Da có gai ( nói về loài động vật ).