Có 1 kết quả:

quan tài

1/1

quan tài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỗ quan tài

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòm đựng xác người chết, cũng nói tắt là Quan. Thơ Nguyễn Khuyến có câu: » Ơn nước chưa đền danh cũng hổ, Quan tài sẵn đó chết thì chôn «.