Có 1 kết quả:

sâm lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rủ xuống và đong đưa qua lại.