Có 1 kết quả:

chuỳ kê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái búi tóc.