Có 2 kết quả:

chuy cốtchuỳ cốt

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Đốt xương nhỏ, gồm 24 cái, cấu thành cột xương sống. ☆Tương tự: “tích chuy cốt” 脊椎骨.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương sống.