Có 1 kết quả:

xuân đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà có cây xuân. Chỉ ngôi nhà của cha — Chỉ người cha. Đoạn trường tân thanh : » Liêu dương cách trở sơn khê, Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang «.