Có 1 kết quả:

xuân đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sân có trồng cây xuân. Chỉ ngôi nhà của cha mình — Chỉ người cha.