Có 1 kết quả:

dương đào

1/1

dương đào

phồn thể

Từ điển phổ thông

quả khế