Có 1 kết quả:

sở tù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tù nước Sở, chỉ người tù có tiếng tăm, được kính trọng ( do điển Chung Nghi người nước Sở, bị tù tại nước Tấn, nhưng vua Tấn kính trọng tài đức mà tha về ).

Một số bài thơ có sử dụng