Có 1 kết quả:

sở yêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lưng thon nhỏ của con gái nước sở. Sách Hàn Phi Tử chép rằng, Sở Linh Vương chỉ thích người con gái có cái lưng thật thon nhỏ, do đó trong nước, con gái rất nhiều người nhịn ăn để có được cái lưng thật nhỏ. Về sau chỉ cái lưng thon nhỏ của người con gái.

Một số bài thơ có sử dụng