Có 1 kết quả:

lăng nghiêm kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bộ kinh Phật.