Có 1 kết quả:

nghiệp hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ những điều đã làm để tự ràng buộc mình, thì to lớn như biển.