Có 1 kết quả:

cực đại

1/1

cực đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lớn nhất, to nhất

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất lớn. Lớn nhất, không còn ngì lớn hơn nữa.