Có 1 kết quả:

khái niệm

1/1

khái niệm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khái niệm, ý niệm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời suy nghĩ bao gồm trong một phạm vi nào ( chẳng hạn cây cỏ, thú vật và người, cho ta khái niệm về sinh vật ).