Có 1 kết quả:

ôn bột

1/1

ôn bột

giản thể

Từ điển phổ thông

cây mộc qua