Có 1 kết quả:

lang đầu

1/1

lang đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

búa tạ