Có 1 kết quả:

vinh hiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ vang rỡ ràng. Đoạn trường tân thanh : » Rễ bèo chân sóng lạc loài, Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu li «.