Có 1 kết quả:

cốt đốt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mẩu gỗ, vụn gỗ, dùng làm củi đốt.

Một số bài thơ có sử dụng