Có 1 kết quả:

khang lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái rường nhà chính. Cái đòn giông.

Một số bài thơ có sử dụng