Có 1 kết quả:

nhạc khúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một bài, một đoạn âm thanh, diễn tả một ý nghĩa gì.

Một số bài thơ có sử dụng