Có 1 kết quả:

lạc quan

1/1

lạc quan

phồn thể

Từ điển phổ thông

lạc quan, nhiều hy vọng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhìn đời một cách vui vẻ.

Một số bài thơ có sử dụng