Có 1 kết quả:

lạc thú

1/1

lạc thú

phồn thể

Từ điển phổ thông

lạc thú, thú vui, niềm vui, khoái lạc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Niềm vui thích.

Một số bài thơ có sử dụng