Có 1 kết quả:

lâu thê

1/1

lâu thê

phồn thể

Từ điển phổ thông

thang gác, cầu thang