Có 1 kết quả:

lâu la

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đàn em của tướng cướp. » Nhân rày có đảng lâu la. Tự là Đỗ Dự hiệu là Phong Lai « ( Lục Vân Tiên ).