Có 1 kết quả:

sư liêu tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tác phẩm bằng chữ Hán của Nguyễn Trực, danh sĩ đời Lê Thánh Tông. Xem tiểu sử tác giả ở vần Trực.